Het beleid berust bij de voorzitter en het bestuur dat voor maximaal 3 jaar wordt verkozen. Zij worden bijgestaan door een penningmeester en een ledenadministrator. Een 25-tal actieve leden heeft inspraak via tweemaandelijkse ledenvergaderingen. De dagelijkse werking wordt gekanaliseerd via permanente werkgroepen die zich bezig houden met specifieke thema’s: reservaten, vogels, vleermuizen, geboortebos, molenfeesten, tijdschrift, amfibieën en website. Tijdelijke werkgroepen buigen zich over kortstondige onderwerpen. Via de website en mailing houden we onze leden op de hoogte van de activiteiten. Daarenboven krijgen alle leden op de jaarvergadering in januari de kans zich uit te spreken over het beleid.

· Voorzitter: Guido Baert, 016/533112, baertguido@telenet.be
· Secretaris: Philip Baken
· Penningmeester: Luc Vermeesch

MISSIE EN DOELSTELLINGEN

Natuurpunt Keerbergen schaart zich eensgezind achter de missie van de Vlaamse vereniging Natuurpunt vzw
Op lokaal vlak is onze missie ongewijzigd:
 MEER AANDACHT VOOR DE NATUUR VERBETERT DE KWALITEIT VAN HET LEVEN.De doelstellingen en activiteiten van Natuurpunt Keerbergen zijn:1. BESTAANDE NATUURGEBIEDEN BESCHERMEN EN BEHEREN.* behouden en ontwikkelen van een harmonisch en gezond milieu in Keerbergen

* voorzien in de behoefte van iedereen om te genieten van de natuur en er in te verpozen

* samenwerken met het gemeentebestuur en de milieudienst

* bevorderen van het verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen voor het behoud en de
 ontwikkeling van een groene omgeving en van een duurzame levenswijze

* deelnemen aan gemeentelijke evenementen2.  DOORGAAN MET VERWERVEN EN BEHEREN VAN NATUURGEBIEDEN.* aankopen van gronden

* verzorgen van natuurherstel en duurzame natuurontwikkeling

* beheren van natuurgebieden in overleg met rechthebbenden3. INSPANNINGEN LEVEREN OP HET GEBIED VAN DE NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE.* geven van adviezen
* actief meewerken aan de Milieuraad
* meewerken aan afvalvoorkoming

* uitgeven van een eigen tijdschrift
* onderhouden van een eigen website

* organiseren van educatieve sessies

* opwekken van interesse bij de jeugd voor de natuur en het milieu4. STUDIE VAN DE NATUUR * onderzoeken en inventariseren van dier- en plantensoorten

* organiseren van formeel overleg daaromtrent

* organiseren van natuurwandelingen


We hebben een intern reglement dat de afdelingswerking regelt.