De vogelwerkgroep 'Zwolmen' startte in maart 2003, in samenwerking met de gemeente, een zwaluwencampagne. De bedoeling was de aanwezige populaties van huis-, boeren- en gierzwaluw meer kansen te geven. Tevens wilden we de bevolking en vooral de jeugd sensibiliseren voor de alarmerende achteruitgang van deze soorten. Voor deze campagne kunnen we rekenen op financiële steun van de gemeente en logistieke steun van IGO Leuven. De belangrijkste acties waren het ophangen van nestkastjes voor huiszwaluwen op en rond het gemeenteplein en de opvolging van de broedsels. De stellinggaten in de kerktoren zijn gevrijwaard voor de gierzwaluw. Ook de boerenzwaluw krijgt onze aandacht: we onderhouden contacten met landbouwers en manegehouders. Daarnaast is een ruime informatiecampagne gestart. Jaarlijks verzorgen we infosessies op de scholen en krijgen de leerlingen gelegenheid om het doen en laten van de huiszwaluwen op het gemeenteplein te observeren met telescopen.

- Huiszwaluw: het positief effect van het ophangen van kunstnesten in de beginjaren is duidelijk zichtbaar. Andere invloeden hebben we niet in de hand: wereldwijde achteruitgang van het milieu, weersomstandigheden tijdens de trek,…
- Boerenzwaluw: de helft van de broedgevallen tellen we in de manège New Hunters. Het verdwijnen van oude boerderijtjes wordt enigszins gecompenseerd door privé paardenstallingen. De stijgende aantallen zijn ook het gevolg van een betere telling.
- Gierzwaluw: broedt hoofdzakelijk in de stellinggaten van de oude kerktoren, in mindere mate in privéwoningen. We baseren ons vooral op de omvang van de rondvliegende groep nadat de jongen zijn uitgevlogen eind juli.