De meeste van onze reservaten zijn, door een eeuwenlang ingrijpen van de mens, in feite halfnatuurlijke gebieden. Om de natuurwaarden te behouden en/of te verbeteren zijn beheermaatregelen en -werken noodzakelijk. Heide of grasland aan zijn lot overgelaten groeit immers na verloop van tijd weer dicht tot bos. Dan zijn maaien, plaggen en/of begrazen aangewezen. Voormalige moerassen of broeken, aangeplant met populier, verruigen door verdroging en stikstofaanrijking. Door het kappen van de populieren, het herstellen van de waterhuishouding en regelmatig maaien kunnen ze weer evolueren tot biologisch waardevolle moerassen. Uitzonderlijk laten we de natuur gewoon haar gang gaan.

Voor elk natuurreservaat ontwikkelen we een beheervisie. Het beheerplan stipuleert per reservaat de gepaste maatregelen: zie Broekelei, Kruisheide, Pommelsven, Raambeekvallei.