Pommelsven is gelegen langs de Torteldreef vlakbij het Atheneum. Van de eens zo grote heide bleef na de ontsluiting van het landelijke Keerbergen enkel Kruisheide en Pommelsven over. Ze zijn van uitzonderlijk grote waarde omdat ze de laatste getuigen zijn van de oorspronkelijke en typische heidefauna en -flora.
Onder impuls van de toenmalige Milieugroep (later Natuurpunt) werd het in 1984 aangekocht door de gemeente. Jaar waarin ook het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) in voege trad. In 2000 werd het beschermd als landschap door een ministerieel besluit van de Vlaamse Gemeenschap. Tenslotte volgde in 2005 de erkenning als natuurreservaat.
Pommelsven is 5 ha groot, waarvan ongeveer 2/3 wordt ingenomen door dennenbos. Het laagste gedeelte in het heidegebied is een natte, venig-zandige depressie met sterk wisselende waterstand. Hier komt klokjesgentiaan overvloedig voor samen met Dophei, Pijpenstrootje, Gewone zegge, Knolrus, Grote wederik en sporadisch ook opslag van Geoorde wilg. In de zwak hellende overgangszone naar het hoger gelegen gedeelte groeien Struik- en Dophei naast mekaar. Hogerop domineert struikhei. Sporadisch komen Spork, Lijsterbes, Berk en Inlandse eik voor.

Beheer

Op het heidegedeelte versterken we de heidevegetatie door het continu verschralen van de bodem. Inlandse struiken en bomen mogen hier en daar voorkomen: boomopslag wordt continu verwijderd. Cyclisch maaibeheer verjongt de heidestruiken. Plekken gedomineerd door de grassoort Pijpenstrootje worden jaarlijks gemaaid tot de dominantie is doorbroken. We besteden veel aandacht aan de biotoopvereisten van de Klokjesgentiaan, solitaire bijen en -wespen, en andere typische heideinsecten: belangrijk zijn voldoende pioniersstadia met een afwisseling van naakte grond en graspollen. Af en toe worden stukken geplagd, dit is het afschrapen van de humuslaag. Sedert 2011 worden zoals van oudsher, ook schapen ingezet. Het gaat om dwergschapen van het ras 'Ouessant'. In de winter gaan ze bij de herder op stal waar ze in optimale omstandigheden kunnen lammeren. We zien ze dan terug in het voorjaar. Begrazing biedt voordelen:

    - minder lawaaihinder door “stille” beheerders
    - meer diversiteit in het landschap, de vegetatie en de insectenpopulatie
    - de Klokjesgentiaan vaart er wel bij.

In het bos worden exoten verwijderd. In 2006 is een open plek gemaakt waar de heideflora en –fauna zich opnieuw kan ontwikkelen.

Historische informatie op de website van de gemeente Keerbergen.