Natuurwaarden in de brede zin vormen een essentieel gemeenschapsgoed. De verwerving, het behoud, beheer en de ontwikkeling ervan voor de gemeenschap en voor toekomstige generaties zijn een ecologische noodzaak en een ethische plicht. Naast de inzet voor de algemene natuurkwaliteit geldt dit in het bijzonder voor de ecologisch belangrijke, educatief interessante of zeldzame en kwetsbare natuurwaarden. Daarenboven zijn de ruimtelijke en milieucondities voor de duurzame instandhouding en optimale ontwikkeling van deze natuurwaarden onontbeerlijk. Erkende natuurreservaten genieten van een maximale bescherming van de Vlaamse overheid.

Kaart natuurgebieden
Naar BroekeleiNaar PommelsvenNaar KruisheideNaar Raambeekvallei
Voor meer info per gebied klik op het gebied in het kaartje hierboven of gebruik deze links:

Broekelei | Kruisheide | Pommelsven | Raambeekvallei

Verwerving

Toestand in 2009:
· eigendom: de financiering van een aankoop gebeurt voor 90% door de Vlaamse Overheid, voor de resterende 10% zorgen we zelf. Het eigendomsrecht gaat naar Natuurpunt vzw. Er is zo al 11ha verworven.
· huur: er werden huurcontracten afgesloten met de gemeente, het OCMW, de kerkfabriek en particulieren voor een oppervlakte van 28ha.

Erkende natuurreservaten

In 1997 vaardigde de Vlaamse Overheid het “Natuurdecreet” uit dat een kader biedt voor het natuurbeleid in Vlaanderen. Dit handelt niet alleen over natuurbehoud maar ook over de milieukwaliteit van onze omgeving. De concrete invulling gebeurt door het uitvoeringsbesluit “reservatenaankoop en –beheer” van 1999. Belangrijke bezorgdheden zijn: duurzaamheid van het beheer, behoud en verdere ontwikkeling van de natuurwaarden, monitoring en sociale functie van het gebied.

Om een gebied te laten erkennen als natuurreservaat moet in de eerste plaats een beheersplan opgesteld worden: dit geldt als contract tussen Natuurpunt vzw en de Overheid.

Een ander belangrijk punt bij de erkenning is de mogelijkheid tot het ontvangen van beheersubsidies. Het bedrag van deze subsidie is afhankelijk van de grootte van het perceel, de huidige natuurwaarde en de mate waarin er beheerswerken moeten uitgevoerd worden. Zo zal het subsidiebedrag voor een vochtig bloemrijk hooiland hoger liggen dan voor een loofbos. Een vochtig hooiland moet immers met aangepast materiaal beheerd worden. Natuurpunt heeft ook de verantwoordelijkheid voor het toegankelijk maken van het gebied. Daartoe worden informatieborden geplaatst. De erkenning als natuurreservaat geldt voor een periode van 27 jaar. Bij elke vervaldag kan de erkenning voor een periode van 27 jaar worden vernieuwd.

Sommige van onze natuurreservaten hebben dit statuut nog niet omdat de voorwaarden om de erkenningsprocedure te starten nog niet zijn vervuld.