Ledenvergadering Natuurpunt Keerbergen

Goedgekeurd door het bestuur en de ledenvergadering op 22 september 2016

Definitie en doelstelling

De ledenvergadering van Natuurpunt Keerbergen, hierna genoemd de ledenvergadering, is een open vergadering voor alle leden van de lokale afdeling Natuurpunt Keerbergen.

De ledenvergadering biedt een forum voor alle leden die actief betrokken zijn bij de werking van Natuurpunt Keerbergen om elkaar te informeren en onderling te overleggen.

Daarnaast heeft de ledenvergadering tot doel om de algemene werking van Natuurpunt Keerbergen te ondersteunen door op deze ledenvergadering gezamenlijk te overleggen en op een democratische manier te beslissen over aangelegenheden onder bevoegdheid van het bestuur en de lokale werkgroepen van Natuurpunt Keerbergen.

Samenstelling en toetreding

De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden van Natuurpunt Keerbergen, toegetreden in de zin van artikelen 15 en 16 van de gecoördineerde statuten van Natuurpunt vzw.

De ledenvergadering is samengesteld uit de kaderleden, gewone leden en stemgerechtigde leden.

Kaderleden
De kaderleden zijn alle leden van het bestuur verkozen door de algemene vergadering van Natuurpunt Keerbergen, aangevuld met de door dat bestuur gemandateerde penningmeester, ledenadministrator, webmaster en conservators.

Alle kaderleden van Natuurpunt Keerbergen kunnen altijd en automatisch als stemgerechtigd lid deelnemen aan de ledenvergadering.

Gewone leden
Elk lid van Natuurpunt Keerbergen kan op eenvoudig verzoek een uitnodiging ontvangen voor en deelnemen aan de ledenvergadering als gewoon lid. Gewone leden kunnen aanwezig zijn op de vergadering en deelnemen aan het overleg, maar onthouden zich tijdens de besluitvorming en de stemming.
Stemgerechtigde leden
Een gewoon lid wordt automatisch stemgerechtigd lid na aanwezigheid op 3 opeenvolgende ledenvergaderingen.

Het verslag dat wordt opgemaakt en goedgekeurd voor elke ledenvergadering vermeldt de namen van alle aanwezige en geldig verontschuldigde gewone en stemgerechtigde leden en geldt als bewijs van aanwezigheid op de ledenvergadering.

Een stemgerechtigd lid wordt opnieuw gewoon lid, zonder stemrecht, na 3 opeenvolgende afwezigheden zonder verontschuldiging.

Een afwezigheid na verontschuldiging wordt gelijk gesteld met aanwezigheid op desbetreffende ledenvergadering.

Een verontschuldiging moet voor de start van de ledenvergadering worden doorgegeven aan het bestuur en aan begin van de vergadering worden alle verontschuldigingen geacteerd.

Organisatie, agenda en verslag

De ledenvergadering wordt minstens 4 keer per jaar samengeroepen en georganiseerd door het bestuur.

Voorafgaand aan elke vergadering bezorgt het bestuur de agendapunten van de vergadering aan alle deelnemende gewone en stemgerechtigde leden.

Alle leden van Natuurpunt Keerbergen kunnen tijdens een ledenvergadering of via het bestuur agendapunten indienen die op een volgende ledenvergadering moeten besproken worden.

Het bestuur evalueert wanneer en op welke ledenvergadering de ingediende agendapunten kunnen besproken worden en brengt de indiener van het agendapunt hiervan op de hoogte.

Van elke ledenvergadering wordt een verslag opgemaakt dat minstens melding maakt van volgende punten:

. Plaats en datum van de ledenvergadering
. Namen van de aanwezige gewone en stemgerechtigde leden
. Namen van de verontschuldigde leden
. Samenvatting en conclusie van de bespreking van elk agendapunt
. Agendapunten die ingediend werden voor een volgende ledenvergadering

Binnen de 2 maanden volgend op de ledenvergadering zorgt het bestuur voor de opmaak en verzending van het verslag aan alle aanwezige en verontschuldigde leden.

Daarnaast kan het bestuur het verslag op eigen initiatief bezorgen aan andere leden van Natuurpunt Keerbergen.

Besluitvorming

De ledenvergadering kan ten allen tijde informeren en overleggen, maar kan enkel geldig beslissingen nemen wanneer minstens 7 stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

Alle beslissingen worden genomen bij consensus onder de stemgerechtigde leden.

Bij ontstentenis van consensus wordt een beslissing genomen bij gewone meerderheid van stemmen van stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.

Elk stemgerechtigd lid oefent zijn/haar stemrecht uitsluitend in persoon uit. Stemming bij volmacht is niet mogelijk.

De stemming is geheim als het gaat over personen, al dan niet aanwezig op de vergadering.

Geheime stemming is ook altijd mogelijk over andere agendapunten en dit op eenvoudig verzoek van minstens 2 stemgerechtigde leden.

Algemene bepalingen

Wijziging van het interne reglement

Elk voorstel tot wijziging aan dit intern reglement moet eerst worden besproken en aanvaard door de ledenvergadering van Natuurpunt Keerbergen.

Vervolgens wordt het volledige aangepaste of geamendeerde intern reglement op de volgende ledenvergadering goedgekeurd bij consensus of bij ontstentenis daarvan door een 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden.

Integratie

Zoals bepaald in art. 18 van het huishoudelijk reglement van Natuurpunt vzw, brengt het bestuur van Natuurpunt Keerbergen, de raad van bestuur van Natuurpunt vzw op de hoogte van alle bepalingen en alle toekomstige wijzigingen van dit intern reglement.

Alle bepalingen van dit intern reglement blijven ten allen tijde ondergeschikt aan de missie, de statuten en het huishoudelijk reglement van Natuurpunt vzw en bij conflict of onverenigbaarheid daarmee, kan de raad van bestuur van Natuurpunt vzw betreffende bepalingen nietig verklaren of de aanpassing ervan opleggen.